دوره فیزیک و تکنیک مقدماتی MRI

مدرسین آقای دکتر حمیدرضا سلیقه راد آقای وحید شهمایی سر فصل اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﮕﻨﺎل. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﭘﺎﻟﺴﯽGRE وSE.…

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان