میوکاردیت پس از واکسیناسیون COVID-19

یک پسر سالم 15 ساله بعد از دریافت دوز دوم واکسن Pfizer-BioNTech COVID-19، در روز دوم دچار تب ، میالژی و تاکی کاردی متناوب شد. در هنگام مراجعه به بیمارستان ، الکتروکاردیوگرافی نشان داد که قطعه ST در لیدهای پیریکوردیال چپ بالا می رود. سطح تروپونین قلب و پروتئین واکنشی C نیز افزایش یافته است. اکوکاردیوگرافی عملکرد طبیعی میوکارد را بدون اختلالات حرکت دیوار نشان داد. MRI قلب نیز اندازه نرمال بطن چپ، کسر جهشی طبیعی بطن چپ و افیوژن کوچک پریکارد را نشان داد. توالی های بازیابی وارونگی (T2-weighted short inversion time inversion recovery)، ادما میوکارد را در دیواره جانبی نشان می دهد، که بیشتر قسمت inferolateral قاعده قلب درگیر شده است (شکل A). در تصویربرداری LGE افزایش سیگنال ساباپیکاردیال نشان دهنده نکروز التهابی تشخیص داده شد (شکل B). پارامترهای کمی نقشه برداری میوکارد نیز نشان دهنده افزایش مقادیر بوده اند، که یافته های ارزیابی شده کیفی را تأیید می کنند (شکل C وD). به دلیل رابطه زمانی نزدیک بین واکسیناسیون COVID-19 و شروع علائم (1 روز) ، تشخیص بالینی میوکاردیت ناشی از حساسیت به واکسن بود.

این مورد نشان می دهد که پزشکان باید از میوکاردیت ناشی از حساسیت به واکسن بعنوان یک اثر نامطلوب احتمالی در کودکان پس از واکسیناسیون COVID-19 آگاه باشند. از آنجا که کودکان در حال حاضر در بسیاری از کشورها واکسینه می شوند، مواردی از میوکاردیت ناشی از واکسن در ارتباط با واکسن های mRNA گزارش شده است. میوکاردیت مرتبط با واکسن نادر است اما در جمعیت جوان تر (12-29)، به ویژه در مردان شایع تر است.

 

دیدگاهتان را بنویسید