نتایج تصویربرداری تشدید مغناطیسی قلبی عروقی در بیمارانی که اخیراً از بیماری کرونا بهبود یافته اند

بیماری کرونا (کوید-19) همچنان عامل مرگ و میر بسیاری از افراد در سراسر جهان است. با توجه به مطالعات و مشاهدات موجود، بیماری کوید-19 به طور چشم گیری روی سیستم قلب و عروق تأثیر می گذارد، ولی هنوز تأثیر نهایی به طور قطع شناخته نشده است. در این مقاله با استفاده از جامعه آماری شامل 100 بیمار بهبود یافته از کرونا، به بررسی پارامترهای مختلف حاصل از تصویربرداری ام آرآی قلب و عروق پرداخته شده است. میانگین فاصله زمانی تشخیص بیماری و انجام مطالعات CMR حدود 71 روز بوده است. از این بین 67 درصد بیماران در خانه بهبود یافته اند و باقی نیاز به مراقبت ویژه در بیمارستان داشته اند. در این بین در 71 بیمار که اخیراً از کوید 19 بهبود یافته بودند، تروپونین T با حساسیت بالا (hsTnT) قابل تشخیص بود (بیش از 3 pg/ml) و در 5 بیمار به طور قابل توجهی (بیشتر از 13.9 pg/ml) افزایش یافته بود.  بر اساس مشاهدات و در مقایسه با گروه کنترل، بیمارانی که به تازگی بهبود پیدا کرده بودند میزان Ejection Fraction آنها کاهش یافته و حجم­ های بطن چپ و مقادیرT1  و T2 قلب افزایش یافته است. همچنین هیچ کدام از این مقادیر با زمان مطالعه CMR نسبت به زمان تشخیص همبستگی نداشتند. این یافته ها نهایی نبوده و نشان دهنده نیاز به تحقیقات بیشتر در مورد پیامدهای بلند مدت قلبی عروقی است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک مقاله مراجعه نمایید:

Outcomes of Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging in Patients Recently Recovered From Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) | Cardiology | JAMA Cardiology | JAMA Network

 

دیدگاهتان را بنویسید